Meer biologisch melkvee in Gelderland

Provincie Gelderland staat voor een aantal grote opgaves in relatie tot landbouw en natuur, zoals het terugdringen van de stikstofuitstoot en het behoud en herstel van biodiversiteit. In het kader van verduurzaming van het landbouwbeleid wil ze biologische landbouw en voeding stimuleren. Biologisch is voor de provincie een logische keuze, omdat de eisen voor biologische landbouw duidelijk omschreven zijn in de wet.

Gelderland kent een grote melkveehouderijsector en heeft in verhouding weinig biologische melkveehouders. Qua aantal melkveehouders is landelijk het aantal biologisch 2,6% (2,9% inclusief in omschakeling). In Gelderland is dat maar 2% (2,2% inclusief in omschakeling). Qua aantal dieren is het aandeel biologisch 2,3% (2,5% inclusief omschakeling), in Gelderland is het aandeel 1,5% (1,9% in omschakeling).

De provincie Gelderland wil melkveehouders ondersteunen om biologisch te worden. Hiervoor wil ze enerzijds de vraag naar biologische zuivel onder consumenten stimuleren en anderzijds een zo groot mogelijke groep melkveehouders bereiken om te kijken onder welke voorwaarden zij bereid zouden zijn om om te schakelen naar biologisch en/of biologische productiemethodes in te zetten. Daarnaast wil de provincie biologische melkveehouders stimuleren om zich te blijven ontwikkelen.

Om deze reden heeft Bionext in 2020 de opdracht gekregen om te inventariseren wat de potentie is van biologische melkveehouderij in Gelderland.

Interview

Gerrit van Beek heeft samen met zijn vrouw een melkveebedrijf in de Fraterwaard bij Doesburg. Het bedrijf is in omschakeling naar biologisch. Wij spraken met Gerrit over zijn overwegingen om die stap te zetten en over zijn ervaringen met het omschakelproces. Lees hier het interview.

Stand van zaken

Om zicht te krijgen op wat het potentieel is in de provincie voor biologische melkveehouderij, heeft Bionext een inventarisatie gehouden onder melkveehouders naar mogelijke knelpunten bij omschakelen en leerwensen van ondernemers. Uit deze inventarisatie kwamen een aantal barrières naar voren zoals hoge investeringen en extra regels en controle. Daarnaast is er in dit project een eerste aanzet gemaakt met het ontwikkelen van een netwerk van biologische melkveehouders.

Met het vervolgproject, dat loopt tot december 2022, wil Bionext een structureel Gelders Netwerk van biologische melkveehouders ontwikkelen. In dit Gelderse Netwerk kunnen melkveehouders van elkaar leren en elkaar inspireren. De bedoeling is ook om het netwerk een structuur te geven waardoor er continuïteit ontstaat.

Doelstellingen:

  • Het ontwikkelen van een structureel netwerk van Gelderse biologische melkveehouders, waar ook ruimte is voor melkveehouders die omschakeling overwegen om zo van elkaar te leren. Er wordt gestreefd naar het komen tot een structuur die de continuïteit van het netwerk borgt, bijvoorbeeld via een vereniging of stichting
  • Het aanbieden van een omschakelcursus waar melkveehouders die omschakeling overwegen gecoacht worden en praktische handvaten krijgen, en waar ook gekeken wordt naar mogelijkheden voor verbreding/extra verdienmodel
  • Het inspireren en bereiken van zoveel mogelijk Gelderse melkveehouders waardoor zij stappen gaan zetten op eigen bedrijf om tot verduurzaming of omschakeling over te gaan

Meedoen?

  • Donderdag 21 april 2022 organiseerde Bionext in samenwerking met True Food Projects, Land en Co en Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland een webinar voor melkveehouders over het vermarkten van duurzame zuivel onder de titel: 'Geld verdienen met Groene Zuivel. Hoe doe je dat?' Heb je het gemist? Je kan het webinar hier terugkijken. De presentatie 'Groene Zuivel' vind je hier, de presentatie 'Zelf zuivelen en directe verkoop' vind je hier.
  • Download hier de pdf met informatie over de omschakelcursus van Kees Water.
  • Lees hier het artikel in de Nieuwe Oogst van 6 december 2021.

Meer weten? Stuur een bericht aan Maaike Raaijmakers, raaijmakers@bionext.nl