Meer biologisch melkvee in Gelderland

Provincie Gelderland staat voor een aantal grote opgaves in relatie tot landbouw en natuur, zoals het terugdringen van de stikstofuitstoot en het behoud en herstel van biodiversiteit. In het kader van verduurzaming van het landbouwbeleid wil ze biologische landbouw en voeding stimuleren. Door enerzijds te werken aan de vergroting van de vraag naar biologische producten en anderzijds door het ondersteunen van biologische boeren en potentiële biologische boeren om biologisch te gaan of te blijven produceren. Biologisch is voor de provincie een logische keuze, omdat de eisen voor biologische landbouw duidelijk omschreven zijn in de wet.

Gelderland kent een grote melkveehouderijsector en heeft in verhouding weinig biologische melkveehouders. Qua aantal melkveehouders is landelijk het aantal biologisch 2,6% (2,9% inclusief in omschakeling). In Gelderland is dat maar 2% (2,2% inclusief in omschakeling). Qua aantal dieren is het aandeel biologisch 2,3% (2,5% inclusief omschakeling), in Gelderland is het aandeel 1,5% (1,9% in omschakeling). De provincie Gelderland wil melkveehouders ondersteunen om biologisch te worden. Hiervoor wil ze enerzijds de vraag naar biologische zuivel onder consumenten stimuleren en anderzijds een zo groot mogelijke groep melkveehouders bereiken om te kijken onder welke voorwaarden zij bereid zouden zijn om om te schakelen naar biologisch en/of biologische productiemethodes in te zetten. Daarnaast wil de provincie biologische melkveehouders stimuleren om zich te blijven ontwikkelen.

Stand van zaken

Om zicht te krijgen op wat het potentieel is in de provincie voor biologische melkveehouderij, heeft Bionext een inventarisatie gehouden onder melkveehouders naar mogelijke knelpunten bij omschakelen en leerwensen van ondernemers. Uit deze inventarisatie kwamen een aantal barrières naar voren zoals hoge investeringen en extra regels en controle. Daarnaast zijn er verschillende online bijeenkomsten geweest. De laatste was op 26 maart en ging over het aanbod en gebruik van natuurgrond in samenwerking met terreinbeheerders. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten lichtten toe hoe zij samen met boeren de natuurgrond beheren, en hoe boeren in contact kunnen komen met terreinbeheerders. De provincie is van plan om in gesprek te gaan met terreinbeheerders over het beleid.

Op 11 juni wordt (onder voorbehoud) de eerste fysieke studiegroepbijeenkomst voor biologische melkveehouders georganiseerd bij melkveebedrijf Veld&Beek. Nick van Eekeren van Louis Bolk Instituut zal iets vertellen over ruwvoervoorziening en kruidenrijk grasland. Ook melkveehouders met interesse in omschakeling zijn van harte welkom. U kunt u aanmelden via dit formulier. Wees er snel bij want er is beperkt plek!

Ook is er de wens om studiegroepen te gaan vormen met biologische melkveehouders en omschakelaars in Gelderland, aangezien die er nu nog niet zijn. In de laatste fase wordt een programmavoorstel geschreven. De provincie heeft een andere partij benaderd voor de marktproef waarin gekeken wordt hoe consumenten gestimuleerd kunnen worden om meer biologische zuivel te kopen. Het eindresultaat van het project is een voorstel voor een meerjarig programma waarin beschreven wordt hoe het potentieel voor biologisch omgezet kan worden naar daadwerkelijk biologisch areaal en biologische melkproductie in de provincie Gelderland. Het project loopt van september 2020 tot december 2021.


Meedoen?

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met projectleider Gerdine Kaptijn (kaptijn@bionext.nl).