Gemeenschappelijk landbouwbeleid

In 2023 verandert het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). In Nederland wil men het GLB gebruiken als instrument om de transitie richting kringlooplandbouw te stimuleren, waarbij innovatie, biodiversiteit, een goed verdienvermogen voor de boer en duurzaam bodembeheer belangrijke doelen zijn. Daarnaast moet de landbouw onderdeel zijn van de oplossing van het stikstofprobleem in Nederland.

De biologische sector kan een belangrijk instrument zijn om de GLB doelen te behalen en tegelijkertijd een deel van de oplossing zijn voor het stikstofprobleem. Biologische bedrijven hebben een hogere biodiversiteit, blinken uit in duurzaam bodembeheer en hebben een aantoonbaar lagere ammoniakemissie.

Het doel van dit project is om te bepalen hoe het GLB biologisch kan stimuleren in Nederland (door bijv. omschakelende boeren) en hoe biologische boeren effectief gebruik kunnen maken van het GLB.

Zien we u bij de bijeenkomsten?

Met de komst van het GLB 2023 moeten biobedrijven voldoen aan nieuwe basiseisen. Nieuwe doelen op het gebied van biodiversiteit, klimaat en grondgebondenheid leiden tot aanscherping voor de hectaretoeslagen. Alleen bio is niet (meer) voldoende.

Daarnaast stelt GLB 2023 nieuwe gelden beschikbaar voor regionale en branche-gerichte samenwerkingen. Zowel voor regionale natuurdoelen (ANLb) als samenwerkingen in productie, innovatie en afzet. Graag gaan we daarom in gesprek: is een biologische branche- of producentenorganisatie een goede vorm om de biologische markt te stimuleren? Bijzonder is ook de mogelijkheid om voor duurzame voedselsystemen een uitzondering te maken op het kartelverbod. Dit biedt kansen voor een sterkere marktpositie van biologische boeren.

De komende tijd organiseren wij verschillende bijeenkomsten voor de diverse sectoren. Informatie hierover ontvangt u via uw sectorvereniging. Mocht u niet aangesloten zijn en toch een van de bijeenkomsten bij willen wonen, neem dan contact op met Gerdine via kaptijn@bionext.nl.

Zien we u bij de bijeenkomsten?

Met uw bedrijf meedoen in het GLB project?

Vanuit het GLB project zijn wij op zoek naar akkerbouwers en melkveehouders die een proef willen uitvoeren op hun bedrijf om te zien waar het GLB met haar regels knelt voor bio. Er is plek voor 4 boeren, die elk op 5 ha (bouwland of grasland) een beheermaatregel willen uitvoeren. Er is een vergoeding beschikbaar.

Meer weten? Download hier ons plan van aanpak, of neem contact op met Gerdine Kaptijn via kaptijn@bionext.nl.

Voorbeeld veldmaatregel veenweide:
Hoe maak je als biologisch melkveehouder optimaal gebruik van veenweidegebied? Hoe past de biologische werkwijze bij een verhoogd waterpeil? Wat kunnen collega melkveehouders leren van jouw aanpak?

Voorbeeld veldmaatregel akkerbouw:
Welke problemen ondervind je als biologische akkerbouwer met de regels van uit het GLB? In overleg met de akkerbouwer nog een beheermaatregel toepassen (bijv. een eco-activiteit).

Met uw bedrijf meedoen in het GLB project?

GLB-nieuwsbrief ontvangen

Laat hier uw gegevens achter als u de GLB-nieuwsbrief wilt ontvangen. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de vastgestelde eisen en voorwaarden in het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid. En we geven tips hoe u als biologisch boer of tuinder effectief gebruik kunnen maken van het GLB.

GLB-nieuwsbrief ontvangen

GLB Magazine

Biohuis en Bionext onderzoeken hoe het GLB biologisch kan stimuleren in Nederland en hoe biologische boeren effectief gebruik kunnen maken van het GLB. In dit online magazine verzamelen we informatie, kennis en blikken we vooruit. Je vindt hierin:

  • Wat gaat er veranderen?
  • Een inventarisatie van belangrijke handelslanden
  • Reacties vanuit de Europese Commissie en de Haagse politiek
  • Een webinar over het nieuwe GLB
GLB Magazine

Artikel: Nieuw akkoord over GLB

Begin oktober 2022 is een akkoord bereikt tussen de Europese Commissie en het ministerie van LNV over het Nederlandse plan voor het nieuwe GLB (het NSP). Door dit akkoord zijn er een aantal voorwaarden en regels gewijzigd ten opzichte van wat wij eerder gecommuniceerd hebben rondom het nieuwe GLB.

In dit bericht leest u wat de wijzigingen gaan betekenen voor u als biologische boer of teler. Echter, de bijbehorende wetgeving is nog niet gereed en dus nog niet van kracht. De volgende informatie is op basis van wat wij nu weten.

Artikel: Nieuw akkoord over GLB

Artikel: Nieuwe ronde, nieuwe kansen

De EU wil dat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) bijdraagt aan de doelen van de Farm to Fork Strategy en dat er meer aandacht komt voor klimaat, milieu en natuur. Elke lidstaat moet in een Nationaal Strategisch Plan (NSP) beschrijven hoe ze de budgetten van het GLB wil inzetten.

Door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is geld beschikbaar gesteld aan de agrarische sector om via pilots met voorstellen te komen hoe de gelden van het GLB moeten worden ingezet. Biohuis bestuurder Pipie Smits van Oyen kreeg met Biohuis-werkgroep GLB en Bionext zo’n pilot toegekend. In samenwerking met Bionext en Land&Co onderzoekt Biohuis nu welke impact het GLB zal hebben op het verdienvermogen van de biologische boer. En ook welke mogelijkheden er zijn voor steun en ontwikkeling voor de biologische sector. In dit artikel gaan we in op wat er sowieso zal veranderen voor de biologische boer ten opzichte van het huidige GLB.

Dit artikel verscheen in het EKOLAND nummer van januari 2022.

Artikel: Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Zienswijze biologische sector Nationaal Strategisch Plan

December 2021 heeft Nederland haar concept NSP in december ingediend en gepubliceerd. Bionext heeft samen met Biohuis daarop gereageerd met een zienswijze vanuit de biologische sector.

Zienswijze biologische sector Nationaal Strategisch Plan
Actiepunten

Actiepunten

1. Er wordt een deskstudie uitgevoerd om de doelen en maatregelen van het GLB te vergelijken met de Europese en nationale biologische regelgeving.

2. Interviews met experts op het gebied van biologische landbouw en beleid om de GLB doelen en maatregelen te bespreken en te vergelijken met de biologische praktijk

3. Het organiseren van bijeenkomsten met biologische boeren om de GLB doelen en maatregelen te bespreken en te vergelijken met de biologische praktijk. Dit zal zowel regionaal gebeuren om de landschappelijke en culturele aspecten mee te nemen, als sectoraal omdat elke sector weer eigen innovaties en praktijken kent.

4. Het uitvoeren van een aantal praktijkmaatregelen om de samenhang met de biologische praktijk te illustreren en biologische boeren te inspireren om gebruik te maken van het GLB.

5. Inventarisatie in Europa om te leren hoe andere landen binnen het huidige GLB gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om de biologische sector te ondersteunen. Daarbij wordt ook gekeken wat de context en effectiviteit hiervan was.

6. Kwaliteitsschema’s in de biologische keten worden onderzocht hoe zij bijdragen aan de doelen van het GLB. Wij denken hierbij aan de Aanvullende Normen uit de melkveehouderij, het EKO keurmerk of het Demeter keurmerk.

Met wie doen we dit project?

Dit project is een samenwerkingsverband tussen Pipie Smits van Oyen (akkerbouwer en vleesveehouder te Drimmelen), Biohuis (vereniging van biologische boeren en tuinders), de VBV (vereniging biologische varkenshouders), BioBol (vereniging biologische bollentelers), Francine van Rossem (biologisch tuinder te Rijssen-Holten) en Bionext.

Met wie doen we dit project?

Projectleider

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met Gerdine Kaptijn (kaptijn@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie

Projectleider

Projectfinanciers