Biologisch voor het klimaat

De biologische sector, handel en verwerking onderschrijft de urgente taak die iedere sector heeft wat betreft het tegengaan van klimaatverandering. In de landbouwsector is koolstofvastlegging een onderdeel van deze taak. Essentieel is het om ook de uitstoot van de landbouw mee te nemen in de klimaatdoelstellingen van deze sector. De biologische sector heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan met Carbon Farming (zie hieronder) en ziet het als volgende stap om de opgedane kennis over koolstofopslag in het bredere perspectief van klimaatvriendelijke landbouw te plaatsen.

KPI's voor een ketenbreed verdienmodel

Vanaf mei 2023 tot december 2024 loopt het project: Biologisch voor het klimaat.

In het project gaat Bionext samen met onderzoekers kijken naar welke factoren (KPI’s) een rol spelen als je de klimaatprestatie van een landbouwbedrijf wilt bepalen. Dit doen we in de melkvee, akkerbouw en fruitsector. Vervolgens gaan we op vijf biologische bedrijven per sector kijken hoe deze bedrijven scoren op deze KPI’s.


Doelstellingen

 • Vasthouden en verder versterken van de koploperspositie van biologisch op het gebied van klimaat en dit verder uitdragen.
 • Klimaatprestaties van biologische bedrijven in kaar brengen.
 • Mogelijkheden onderzoeken van het valoriseren van klimaatprestaties binnen de biologische landbouw.
 • Het verhaal communiceren van klimaat en biologisch zowel binnen de sector als richting de consument.

Carbon Farming

Koolstofvastlegging in landbouwbodems heeft de potentie om bij te dragen aan het verminderen van CO2 in de atmosfeer. Uit onderzoek en inzichten die Bionext verkreeg vanuit het Carbon Farming project blijkt dat deze potentiële bijdrage beperkt is. Onderzoek laat zien dat de landbouwsector ook in de toekomst een netto uitstoter van broeikasgassen zal zijn. De uitstoot van de landbouwsector is zelfs tientallen malen groter dan zij potentieel kan opslaan. De verkoop van CO2 opslag aan overige sectoren is daarom op dit moment niet wenselijk voor de landbouwsector. Wel past Carbon farming goed bij biologisch:

 • Algemeen hogere organische-stofgehaltes in hun bodem en hebben daarom meer CO2 vastgelegd.
 • De maatregelen die koolstof vastleggen passen vaak al goed in een biologische bedrijfsvoering.
 • Een gezonde bodem is veelal een speerpunt voor biologische boeren. Hogere OS-gehaltes zorgen voor een grotere bodembiodiversiteit, waterbergend vermogen en een betere bodemstructuur.

Gezien ook de bijkomende voordelen (naast CO2 opslag) is het belangrijk om koolstof vastleggende maatregelen te stimuleren. Mits de maatregelen niet negatief uitwerken op andere (milieu)doelen bijvoorbeeld biodiversiteit.

Transparantie

Transparantie

Veel boeren zijn intrinsiek gemotiveerd om met klimaat aan de slag te gaan maar ontberen een tastbaar overzicht van de daadwerkelijke klimaatprestatie van hun bedrijf. Veelal beperkt het onderwerp klimaat op een boerderij zich tot de zichtbare aspecten: direct diesel/energieverbruik, zonnepanelen, etc. Onzichtbare factoren als lachgasemissie blijven veelal buiten beschouwing. Het is belangrijk om transparant te maken hoe vooruitstrevende bedrijven daadwerkelijk kunnen bijdragen aan een klimaatvriendelijkere landbouw. Om boeren meer inzicht te geven en doorontwikkeling meer vorm te kunnen geven is een breed beeld nodig. Met bijpassende vragen:

 • Welke factoren spelen in de biologische landbouw een rol in het terugdringen van atmosferische CO2?
 • Hoe doen we het als biologische sector? Hoe kunnen we het nog beter doen?
 • Welke kosten en baten hangen samen met klimaatvriendelijkere maatregelen?
 • Hoe kunnen we de ‘klimaatwaarde’ van het product een plaats geven in de keten?

Partners en financiers

Het project "Biologisch voor het klimaat" wordt uitgevoerd in opdracht van BioNederland en Biohuis en gefinancierd vanuit het Economisch Herstel Fonds.

Met dank aan partners:


logo-delphy - DelphyAeres Hogeschool - CoE BBERealisatieplan en kennis- en innovatieagenda 2019-2030 van het ministerie van LNV gepubliceerd | Nutrient Platformlogo louis bolk instituut


Contact?

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met Niels Heining (heining@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie.