Koplopers in Kringlooplandbouw

Het project Koplopers in Kringlooplandbouw is opgezet in samenwerking met Biohuis en ondersteunt de ambitie van de biologische sector om de kringloop van nutriënten zo snel en zo veel mogelijk te sluiten. De afgelopen jaren heeft deze ambitie meer urgentie gekregen door onderzoeksresultaten waarin blijkt dat residu van gewasbeschermingsmiddelen onder andere via gangbaar geteeld stro in biologische mest terecht komt.

In het KiK project onderzoekt de sector welke mogelijkheden er zijn om de biologische veehouderij van regionaal geteeld veevoer en residuvrij strooisel te voorzien en de biologische plantaardige sector van 100% biologische mest. Om dit te bereiken zullen er verschillende pilots uitgevoerd worden op bedrijven waarbij er bijvoorbeeld geëxperimenteerd wordt met alternatieve strooiselmaterialen en eiwitbronnen. Verder gaan wij kijken hoe mest voor veevoer en/of strooisel het beste kan worden uitgewisseld.

De volgende stap

Na een drietal digitale regio kringloopbijeenkomsten in februari en maart voor Noord, Midden en Zuid met bij elkaar meer dan 100 deelnemers gaan we in Juni 2021 verder met fysieke bijeenkomsten op drie boerderijen in de drie regio’s om ruimte te kunnen bieden aan informeel leggen van intersectorale contacten voor samenwerkingen en het uitwisselen van kennis op het gebied van kringloopsluiting. Daarnaast heeft iedere bijeenkomst een focus op een bepaald onderwerp dat op de bijeenkomst verder uitgediept wordt. Dit onderwerp is direct gelinkt met het bedrijf waar de bijeenkomst plaatsvindt. We werken bij de organisatie zoveel mogelijk samen/in afstemming met biologische en lokale partijen: Bioboeren zuidwest, Biowad, BDEKO, VBV, werkgroep biolandbouw Groningen, Studiegroep bioboeren zuid, etc.

Uitnodiging Kringloopbijeenkomst Midden 16 juni
Uitnodiging Kringloopbijeenkomst Zuid 23 juni
Uitnodiging Kringloopbijeenkomst Noord 30 juni

BioKennisWeek Workshop

Stand van zaken

Het project Koplopers in Kringlooplandbouw heeft als doel om te onderzoeken hoe we op korte termijn als hele biologische sector de kringloop zo goed mogelijk kunnen sluiten. Specifiek gaat het over voer, mest en strooisel:

 • Voer: zo lokaal mogelijk
 • Mest: 100% biologisch
 • Strooisel: geen gangbaar stro meer

Gaandeweg de pilot is duidelijk geworden hoe breedgedragen de ambitie naar een meer gesloten kringloop is en de veelheid aan aspecten die daar bij komen kijken. Om deze koplopers rol te vervullen is het van belang dat er actief aan kennisontwikkeling/uitwisseling wordt gedaan en dat er samenwerkingen worden opgezet.

Activiteitenoverzicht

Het project Koplopers in Kringlooplandbouw zit nog in de opstartfase, om goed van start te gaan heeft Bionext de afgelopen tijd de volgende activiteiten ondernomen:

 • 3 november heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden met 10 boeren uit diverse sectoren. Aan de hand van de vragen uit deze bijeenkomst is Bionext aan de slag gegaan met de opzet van een aantal praktijkgerichte digitale kennisbijeenkomsten:
 • 25 November heeft overleg plaatsgevonden met boeren die reststromen gebruiken en is het behouden van biologische reststromen in de bio-kringloop op de agenda gezet bij verwerkers via BioNederland.
 • Op 9 December organiseerden we een digitale bijeenkomst over Miscanthus. Miscanthus is een veelbelovend alternatief strooiseltype met inmiddels behoorlijk wat overwegend positieve ervaringen in gebruik en teelt bij veehouders en akkerbouwers.
 • Op 16 December organiseerden we een digitale bijeenkomst over natuurbeheer en het verwaarden van maaisels met Leen Janmaat (LBI) en boeren met veel ervaring op dit gebied.
 • Bionext is druk met het opzetten van een ketenaanpak met verschillende partners om kansrijke initiatieven (o.b.v. ervaring uit onderzoek en praktijk) naar plantaardig eiwit een stap verder te helpen.

Plannen voor komend jaar

Om te voldoen aan de brede vraag naar kennis en interactie m.b.t. de diverse aspecten die komen kijken bij kringloopsluiting heeft het projectteam de volgende plannen:

 • Thematische bijeenkomsten
 • Regionale bijeenkomsten
 • In februari zullen digitale regionale bijeenkomsten georganiseerd worden in drie regios: noord, midden en zuid met als doel een startschot te geven aan het faciliteren van directe onderlinge samenwerkingen. Twee ervaringsdeskundigen doen hun verhaal en een adviseur/voorlichter geeft een toelichting op samenwerkingen. Op 11 Februari 20:00 vindt de eerste regionale bijeenkomst plaats voor de regio zuid. De regio’s midden en Noord zullen in de weken daarna plaatsvinden.
 • De ontwikkelde dossierkennis aangaande (bio) kringloopsluiting zal verwerkt worden in het groen kennisnet waardoor deze voor iedereen toegankelijk is

Contact

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met Gerdine Kaptijn (kaptijn@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie.