Koplopers in Kringlooplandbouw

Het project Koplopers in Kringlooplandbouw is opgezet in samenwerking met Biohuis en ondersteunt de ambitie van de biologische sector om de kringloop van nutriënten zo snel en zo veel mogelijk te sluiten. De afgelopen jaren heeft deze ambitie meer urgentie gekregen door onderzoeksresultaten waarin blijkt dat residu van gewasbeschermingsmiddelen onder andere via gangbaar geteeld stro in biologische mest terecht komt.

In het KiK project onderzoekt de sector welke mogelijkheden er zijn om de biologische veehouderij van regionaal geteeld veevoer en residuvrij strooisel te voorzien en de biologische plantaardige sector van 100% biologische mest. Om dit te bereiken zullen er verschillende pilots uitgevoerd worden op bedrijven waarbij er bijvoorbeeld geëxperimenteerd wordt met alternatieve strooiselmaterialen en eiwitbronnen. Verder gaan wij kijken hoe mest voor veevoer en/of strooisel het beste kan worden uitgewisseld.

Bijeenkomst Miscanthus

Bent u net als Mart-Jan op zoek naar alternatieve strooisels of geïnteresseerd in de teelt hiervan om de biologische kringloop beter te kunnen sluiten? Neem dan deel aan de digitale bijeenkomst over Miscanthus op Woensdag 9 December van 10-11:30. Ervaringsdeskundigen zullen hier hun kennis delen met betrekking tot de teelt en het gebruik van miscanthus als strooisel.

Mart-Jan gaat Miscanthus gebruiken en deelt 9 December zijn ervaringen. Is uw interesse gewekt? Meldt u zich dan nu aan door een mail te sturen naar de.koeijer@bionext.nlStand van zaken

Het doel van dit project is kringloopsluiting op bedrijfs en/of regionaal niveau in de gehele primaire sector (zowel plantaardig als dierlijk) verder te brengen via het faciliteren van innovaties in pilotgroepen. De focus van het project zal hierbij liggen op het ondersteunen van concrete innovaties op het gebied van één of meer van deze thema's:

Lokaal veevoer
Wat zijn alternatieven voor soja en tarwe van ver weg?
Zijn er eiwitbronnen die in Nederland of Noordwest Europa te telen zijn?
Hoe kan gebruik t gemaakt worden van reststromen?

Schoon strooisel
Hoe kunnen we voldoende biologisch stro produceren, en als dit niet mogelijk is, welke alternatieve stromaterialen zijn er?

Biologische mest
Hoe kunnen we het aandeel A-meststoffen verhogen door bijvoorbeeld mestsamenstelling te verbeteren of meer A hulpmeststoffen te ontwikkelen?

De beoogde innovaties zijn de experimenteerfase voorbij maar worden nog niet breed toegepast en hebben om die reden veel baat bij een pilot waarin praktische ervaring en kennis ontwikkeld en uitgewisseld kan worden.


Wilt u meehelpen aan dit project?

Boeren of groepen boeren die reeds aan de slag zijn of volgend teeltjaar aan de slag willen gaan met een innovatief idee met betrekking tot de nutriëntenkringloopsluiting kunnen het aanmeldformulier voor de startbijeenkomst van 3 november invullen. Andere geïnteresseerden die een bijdrage aan het project willen leveren kunnen mailen naar Kaptijn@bionext.nl.

Contact

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met Gerdine Kaptijn (kaptijn@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie.