Koplopers in Kringlooplandbouw

Het project Koplopers in Kringlooplandbouw (KIK) is opgezet in samenwerking met Biohuis en ondersteunt de ambitie van de biologische sector om de kringloop van nutriënten zo snel en zo veel mogelijk te sluiten. De afgelopen jaren heeft deze ambitie meer urgentie gekregen door onderzoeksresultaten waarin blijkt dat residu van gewasbeschermingsmiddelen onder andere via gangbaar geteeld stro in biologische mest terecht komt.

In het KIK project onderzoekt de sector de mogelijkheden om de biologische veehouderij van regionaal geteeld veevoer en residuvrij strooisel te voorzien en de biologische plantaardige sector van 100% biologische mest. Om dit te bereiken worden er verschillende pilots uitgevoerd op bedrijven, waarbij er bijvoorbeeld geëxperimenteerd wordt met alternatieve strooiselmaterialen en eiwitbronnen. Ook wordt gekeken hoe mest voor veevoer en/of strooisel het beste kan worden uitgewisseld.

Het project, dat oorspronkelijk liep van augustus 2020 tot eind juli 2021, krijgt nu een vervolg. Dit vervolgproject loopt tot eind juli 2023.

Video's

Contact

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met Hans Fuchs (fuchs@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie.