Carbon Farming

De bodem speelt een belangrijke rol bij het zoeken naar oplossingen voor het klimaatprobleem. Door het vastleggen van koolstof in de bodem vormen boeren een deel van de oplossing van het klimaatprobleem. Tegelijkertijd is een bodem met veel organische stof weerbaarder tegen klimaatextremen. Bionext voert samen met het ZLTO en Duitse, Belgische en Noorse partners het Carbon Farming project uit.

Stand van zaken

In 2018 heeft Bionext samen met ZLTO en Louis Bolk Instituut onderzocht welke technieken boeren en telers kunnen toepassen en hoe hier een verdienmodel aan te koppelen. Dit project heeft in september een vervolg gekregen in het 3-jarige Europese INTERREG-project ‘Carbon Farming’, waarin Bionext en ZLTO samen met partners uit Noorwegen, België en Duitsland werken aan het stimuleren van goed bodembeheer door agrarische ondernemers en de ontwikkeling van bijbehorende verdienmodellen.

Koolstofvastlegging in de bodem door middel van het verhogen van het organische stof (OS) gehalte heeft agrarische voordelen. Koolstof kan onder andere zorgen voor een goede bodemstructuur, een verbeterde waterhuishouding en een divers bodemleven. Naast deze landbouwkundige voordelen, kunnen maatregelen om het OS-gehalte te verhogen er voor zorgen dat CO2 uit de atmosfeer wordt vastgelegd in de bodem. Hierdoor kunnen ‘koolstofboeren’ bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering en het behalen van de gestelde klimaatdoelen.

Bionext is een van de zeven partners in het Europese Carbon Farming project dat koolstofboeren in de Noordzeeregio wil promoten. Het project kijkt niet enkel naar wat boeren op hun land kunnen doen, maar wil graag de hele keten betrekken. De projectpartners willen samen met geïnteresseerde partijen, binnen en buiten de voedselsector, op zoek gaan naar verdienmodellen die het voor de boer aantrekkelijker moeten maken actief met koolstofvastlegging aan de slag te gaan.

Concreet willen we met het project maatregelen die boeren kunnen nemen om hun koolstofgehalte in de bodem te verhogen, meten, op een rij zetten en communiceren naar de boer. Door middel van interviews, enquêtes en workshops hopen we een brede doelgroep binnen en buiten de voedselketen aan te spreken. Op deze manier willen we verdienmodellen vinden die het mogelijk maken investeringen die nodig zijn breder te dragen, om zo niet alle lasten bij de boer neer te leggen. Ten slotte willen we aan de slag in de praktijk op demonstratievelden en proefboerderijen. Door het organiseren van show cases hopen we te laten zien hoe koolstofvastlegging economische en ecologische waarde kan creëren. En tegelijkertijd kan bijdragen aan het behalen van de klimaatuitdagingen die er liggen, ook voor de landbouwsector.

Inmiddels is er door NSR Carbon Farming een folder uitgebracht met de top 5 Carbon farming technieken op Nederlandse bodem.


Meedoen?

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met Heleen Klinkert (klinkert@bionext.nl), projectleider team Kennis & Innovatie.

Meld u aan voor een open brainstormsessie voor het project Carbon Farming. Deze sessies zijn bedoeld voor bedrijven en pioniers op het gebied van duurzaamheid die hun businessmodellen verder willen ontwikkelen. Lees meer hierover.

Wilt u op de hoogte blijven van het Europese project Carbon Farming? Dan kunt u zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief.

Partners en financiers

Het project wordt gefinancierd vanuit het INTERREG North Sea Region programma en met hulp van het Ministerie van LNV.