Gesloten kringlopen

Het ideaalplaatje van de biologische sector is een zoveel mogelijk gesloten kringloop op regionale schaal, idealiter worden alleen duurzame/biologische inputs gebruikt. Op dit moment worden in de Nederlandse biologische landbouw echter nog gangbare meststoffen aangevoerd en biologische grondstoffen zoals veevoer geïmporteerd. Op basis van een onderzoek uit 2012 is in overleg met sector, LNV en Skal besloten het verplichte percentage A meststoffen op 65% te stellen, op basis van stikstof. Hierbij was het idee om de ontwikkeling te monitoren en te werken aan een stijging van dat percentage.

Na het onderzoek uit 2012 was geen nieuw onderzoek gedaan waardoor de vraag of dit percentage verder omhoog kan, lastig te beantwoorden was. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft Bionext opdracht gegeven om te onderzoeken of de biologische kringloop verder te sluiten is en of het verplichte percentage A meststoffen kan stijgen.

Stand van zaken

Tijdens dit project is in kaart gebracht welke mineralenstromen de biologische landbouw in Nederland ingaan, in de vorm van mest, veevoer en dieren. De uitgaande stromen bestaan uit onder andere gewassen en dierlijke producten. Het bleek niet eenvoudig te zijn om alle informatie duidelijk boven tafel te krijgen, waardoor er gedurende het onderzoek een aantal aannames zijn gedaan. Deze keuzes zijn altijd in samenspraak met de klankbordgroep gemaakt, waarin afgevaardigden van Skal, Reudink, PBL en de ministeries van LNV en I&W vertegenwoordigd waren.

Het project is eind maart 2019 afgerond, en de slotrapportage is hier te vinden.

Naar aanleiding van de publicatie van dit rapport is de A-meststoffen norm verhoogd van 65% naar 70%. Er staat een vervolg van dit project op de planning waarin in pilotgroepen zal worden bekeken hoe de kringlopen op regionaal niveau in de biologische landbouw concreet gesloten kunnen worden. Onderwerpen zoals uitruil van mest, veevoer en stro en mineralenbalansen zullen onderdeel zijn van dit project. Momenteel wordt het projectvoorstel ingediend bij het ministerie van LNV.

Contact

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met Gerdine Kaptijn (kaptijn@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie.