Core Organic

Core Organic is een landennetwerk voor afstemming van onderzoek voor de biologische sector in Europa. De landen financieren samen al jarenlang internationaal onderzoek uitsluitend voor de biologische landbouw en voedselproductie. Bionext ondersteunt en adviseert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij haar werkzaamheden in dit netwerk en Bionext verricht daarnaast werkzaamheden voor het Europese secretariaat van Core Organic. Zo leveren wij een bijdrage aan het tot stand komen van relevante onderzoeksprojecten voor de Nederlandse biologische sector.

Stand van zaken

De lidstaten die samen het Core Organic netwerk vormen hebben eind 2017 twaalf onderzoeksprojecten geselecteerd die vanaf 2018 uitgevoerd worden. Bij zes van deze onderzoeksprojecten zijn Nederlandse onderzoekers betrokken. In 2019 is er een tussenevaluatie uitgevoerd. Bionext voert samen met het ministerie van LNV deze tussenevaluatie uit voor de Nederlandse activiteiten.

Projecten

SUREVEG en Greenresilient zijn twee van de twaalf onderzoeksprojecten die geselecteerd zijn en momenteel uitgevoerd worden. Het Louis Bolk Instituut en Wageningen UR onderzoeken in het SUREVEG project hoe strokenteelt bij kan dragen aan de veerkracht en vruchtbaarheid van de bodem. SUREVEG - New diversified cropping systems for organic vegetables

Het Greenresilient onderzoek, waar Wageningen UR in deelneemt, gaat over jaarrond biologische groente telen in een niet of nauwelijks verwarmde kas. Door ook in de koude maanden te telen, worden extra gewassen opgenomen in de rotatie. Dit is goed voor de bodemgezondheid in de kas. Want ook in de kas telen biologische boeren in de volle grond.
Greenresilient - Organic and bio-dynamic vegetable production in low-energy greenhouses

Andere projecten waar Nederland bij betrokken is, zijn: Proorg, Power, Freebirds en Grazy Daisy.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem contact op met Marian Blom (blom@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie.


Partners en financiers

Dit project wordt gefinancierd door het ministerie van LNV.