Biologisch IPM-systeem

Uitgangspunt van de biologische sector is te werken aan een robuust systeem. Voor de plantaardige teelt betekent dat o.a. zo weinig mogelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Voor sommige gewassen, bijvoorbeeld koolgewassen is dat moeilijk. Kennis en handelingsperspectief is niet altijd beschikbaar en de neiging bestaat om een vervangingsstrategie toe te passen, men kiest een natuurlijk middel als vervanging van een chemisch-synthetisch middel. Binnen dit project werken wij aan kennisverspreiding van de biologische IPM praktijk en ontwikkelen we een onderzoeksprogramma gericht op het vullen van de kennislacunes bij de systeemaanpak.

Stand van zaken

Met de sector hebben we besloten om de bio-IPM-aanpak van plagen bij spruitkool te onderzoeken. Bionext heeft meerdere bijeenkomsten georganiseerd, waarbij kennis werd uitgewisseld en kennisgaten werden besproken. Dit wordt meegenomen in verder onderzoek.

Het project is in 2019 afgerond.

Kennisvragen voor verder onderzoek rondom de biologische spruitkoolteelt

Contact

Heeft vragen of opmerkingen? Neem contact op met Marian Blom (blom@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie.


Partners en financiers

Onze partners binnen dit project zijn Agrifirm, het ministerie van LNV en Wageningen University & Research.