Varkens naar buiten

Een cruciaal onderdeel van de biologische veehouderij is de buitenuitloop en de weidegang voor het vee. Dit draagt bij aan de diergezondheid en aan het dierwelzijn omdat ze hun natuurlijk gedrag beter kunnen uitoefenen. Diverse ontwikkelingen in de politiek en maatschappij hebben geleid tot vragen over het buitenzijn van dieren en wat de effecten hiervan zijn met betrekking tot fijnstof, emissies en volksgezondheid. Ook de dreiging van een Afrikaanse Varkens Pest uitbraak bracht onrust in de sector.

Dit project had als doel de risico’s van het buitenhouden van dieren (in het geval van dit project specifiek varkens) in kaart te brengen en mogelijke oplossingen te verzamelen.

Stand van zaken

Er is een inventarisatie gedaan onder relevante stakeholders, zoals biologische varkenshouders, veeartsen, onderzoekers en ontwikkelaars. Hierbij is onderzocht welke problemen mogelijk optreden bij het buiten houden van vee en een richting bepaald. Er is besloten om vooral naar oplossingen rondom emissiedruk in de biologische veehouderij te kijken.
Een aantal oplossingen om de emissiedruk in de biologische varkenshouderij te verlagen is in kaart gebracht. Deze oplossingen zijn samengevat in een folder.

Als afsluiting van dit project organiseerden we in 2020 een inspiratiedag over effectieve emissiebeperking in de biologische varkenshouderij.


Contact

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met Gerdine Kaptijn (kaptijn@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie.


Partners en financiers

Dit project wordt gefinancierd door het Ministerie van LNV