DiverIMPACTS

In het onderzoeksproject DiverIMPACTS staan de voordelen van diversiteit in akkerbouw en open groenteteelt centraal. De hypothese is dat telers via gewasdiversificatie meer produceren met efficiënt grondstoffengebruik in duurzame waardeketens. In dit project dat loopt van medio 2017 tot medio 2022 hebben veldexperimenten en innovatiegroepen een belangrijke rol. In Nederland starten 3 innovatiegroepen waarvan twee begeleid door Bionext en de WUR, namelijk diversiteit in groenteteelt en strokenteelt. Bionext werkt daarnaast ook mee aan het organiseren van een cursus en opstellen van beleidsaanbevelingen.

Stand van zaken

Bionext begeleidt twee praktijkgroepen rondom strokenteelt (case study 16) en diversiteit in de groenteteelt (case study 23) en er is een training in ontwikkeling voor adviseurs en ondernemers die zelf met strokenteelt aan de gang willen.

Case study 16: Ruimtelijke en genetische diversificatie van intensieve systemen
Cluster 4: Diversificatie door strokenteelt, met speciale aandacht voor peulvruchten
Biologische boeren zijn in het algemeen bezorgd over het feit dat diversiteit afneemt, ook in hun productiesystemen. Strokenteelt wordt gezien als een interessante en zeer zichtbare tegenbeweging. Het doel van deze case study is het rigoureus testen van het op grote schaal verbouwen van stroken gewassen in experimentele velden en op de boerderij om te onderzoeken wat de echte voordelen voor de biologische akkerbouwsystemen in Noordwest-Europa en de potentiële toegevoegde waarde voor boeren, het milieu en consumenten zijn. Lees hier de hele casestudy.

Case study 23: Combinatieteelt voor plantaardige productie in korte toeleveringsketens
Cluster 5: Diversificatie van groenteteeltsystemen
Middelgrote boerderijen groeien al een gevarieerde reeks gewassen, dus er bestaat al een mogelijkheid om een aantal gewassen te laten groeien, maar er is een tendens om het aantal gewassen te verminderen om mechanisatie, marketing en anderen te beheren. Sommige boeren willen hun diversiteit weer vergroten en zoeken naar oplossingen. Voor dit doel zullen telers worden gegroepeerd om agronomische en economische beperkingen en oplossingen te identificeren. Lees hier de hele casestudy.

Meedoen?

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met Marian Blom (blom@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie

Meer lezen? Kijk op de internationale projectpagina.

Partners en financiers

De projectcoördinatie is in handen van het Franse onderzoekscentrum INRA, 34 partners uit 11 landen doen mee. Dit project is gefinancierd uit het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder nr. 727482 (DiverIMPACTS)