Boerenlandvogelzuivel

Biodiversiteit begint met de bodem: veel beestjes in de bodem (bacteriën, schimmels, regenwormen etc) zorgen voor voedsel voor dieren die leven op de bodem. Bodemleven staat aan het begin van voedselketen. Door geen kunstmest en pesticiden te gebruiken en erg terughoudend te zijn met antibiotica, wordt bodemleven minder belast door bio boeren. Dit zijn maatregelen die vastgelegd zijn in regelgeving, maar veel bio boeren willen nog een stap verder gaan, omdat een gezonde, levende bodem de basis is onder hun bedrijf. Ze nemen aanvullende maatregelen, zoals ontwikkeling van kruidenrijke graslanden en het integreren van bomenrijen en heggen op en rond hun erf.

De biologische en biodynamische boeren van Weerribben Zuivel en Zuiver Zuivel zorgen samen met Vogelbescherming Nederland voor bloemrijke weides vol vlinders en bijen, waarin niet alleen hun koeien heerlijk kunnen grazen maar ook de kenmerkende Nederlandse boerenlandvogels en hun kuikens goed gedijen. Via dit project worden boerenlandvogels optimaal beschermd op de velden en erven van de boeren van Weerribben Zuivel en Zuiver Zuivel.

Stand van zaken

Samen met Vogelbescherming Nederland zijn er maatregelen vastgesteld die de melkveehouders in 2018 op hun bedrijf ingevoerd hebben om de vogels te ondersteunen. De boeren maaien een deel van hun weilanden later in het jaar en bemesten deze delen niet, waardoor de variatie aan kruiden en grassen toeneemt en er kruidenrijk grasland ontstaat. Hier komen insecten op af = voedsel voor de vogels en hun kuikens. Ook zorgt de verlate maaidatum ervoor dat de vogels in alle rust hun kuikens kunnen laten opgroeien in het hoge gras. De boeren zorgen daarnaast voor beschutting en voedsel voor de vogels met de aanleg en onderhoud van heggen, bomenrijen etc. op en rond hun erf.

Kijk ook eens op:

- De website van Weerribben Zuivel over het initiatief.
- De zuivelwijzer van de vogelbescherming, waaruit blijkt dat weerribben zuivel de hoogste score heeft.
- The Question mark waar Weerribben zuivel kaas als tweede geplaatst is in de duurzame kaaswijzer.

Meedoen?

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met Heleen Klinkert (klinkert@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie.


Partners en financiers

Binnen dit project werkt Bionext samen met Weerribben Zuivel, ZuivelNL en de Vogelbescherming.