Ketenontwikkeling voor tarwe-veldboon in mengteelt

De vraag naar lokaal geteelde plantaardige eiwitten neemt toe. Zowel vanuit de veevoersector als voor de humane keten. Niet alleen voor de productie van vleesvervangers, ook vanuit de bakkerijsector is er belangstelling. Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van nieuwe concepten zoals eiwitrijk brood. Tegelijkertijd is er een groeiende behoefte aan meer diverse en klimaat-robuuste teeltsystemen. Mengteelt past heel goed in deze trend.

Voor Nederland blijkt mengteelt van tarwe-veldboon veelbelovend. Het is een combinatie met goede onkruid onderdrukkende eigenschappen, die rust, herstel en stikstof aan de bodem geeft. Deze mengteelt geeft bovendien een hogere opbrengst dan mono teelten op dezelfde teeltoppervlakte, en een tot 2% hoger eiwitgehalte in de tarwe. Het belangrijkste knelpunt voor een succesvolle mengteelt zit in de afzetketen, die gewend is aan homogene producten. Scheiden van het geoogste product is wel mogelijk maar kostbaar.

Doel van dit project is om akkerbouwers met geïnteresseerde ketenpartijen te verbinden en de afzet van gemengd tarwe-veldboon product op gang te brengen. Zowel richting de dierlijke als de humane keten.

Stand van zaken

Vier biologische akkerbouwers, verspreid over het land, hebben dit voorjaar (2022) een mengsel gezaaid van tarwe met veldboon op een oppervlakte variërend van 2 tot 6 hectare. De telers krijgen begeleiding in de teelt en ziektes en plagen worden gemonitord. De opbrengsten van de oogstcomponenten zullen worden bepaald, alsmede de eiwitgehaltes.

Het project bestaat uit twee pilots. Een deel van de oogst zal worden afgezet richting de dierlijke keten (pilot 1). Diervoederfabrikant Reudink zorgt voor de scheiding (waar nodig) en verwerking. De coördinatie van de afzet richting de humane ketens (pilot 2) is in handen van MFH pulses.

Het bepalen van de economische haalbaarheid van een mengteelt voor teler en afnemer is een belangrijk onderdeel van het project. Daarom houden de telers nauwkeurig bij hoeveel tijd ze besteden aan de teelt en welke kosten ze maken (zaaizaad, bemesting etc).

Ook worden gegevens verzameld over de technische mogelijkheden, de effectiviteit en het kostenplaatje van het scheiden van het mengteelt product dan wel gemengd aanbieden.

Contact?

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met Maaike Raaijmakers (raaijmakers@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie.

Contact?

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met Jan de Koeijer (de.koeijer@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie.

Partners en financiers

Dit tweejarige project wordt gefinancierd door BO akkerbouw. De uitvoering ligt bij het Louis Bolk Instituut en Bionext in samenwerking met Reudink, MFH pulses en biologische akkerbouwers.