ANBI

Stichting Bionext is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor de ANBI is Stichting Bionext verplicht om op haar website duidelijkheid te geven over een aantal onderdelen.

Op deze pagina vind je de ANBI informatie van Stichting Bionext.

ANBI-gegevens Stichting Bionext

Naam organisatie: Stichting Bionext
RSIN/Fiscaal nummer: 8019.91.201
KvK: 41024817

Post- en bezoekadres
Nieuwe Kazernelaan 2 D42, 6711 JC Ede, info@bionext.nl, 030-2339970

Doelstelling
Het bevorderen van de duurzame biologische landbouw en voeding in de breedste zin van het woord. Bionext doet dit vooral door middel van:

Voorlichting en promotie.
Het versterken van het maatschappelijk draagvlak voor duurzame biologische landbouw en voeding.
Het bevorderen van samenwerking binnen de biologische sector en van de biologische sector met de algemene agrofood sector.
Het initiëren en uitvoeren van kwaliteitsprojecten voor en met biologische bedrijven om de verdere innovatie en verduurzaming te versterken.
Het initiëren van (onderzoeks)projecten die de verdere ontwikkeling van de biologische landbouw en voeding versterken.

Bionext heeft geen winstdoelstelling.

Beleidsplan
Biologisch: kampioen van de duurzame tienkamp
Natuurlijk - lekker – gezond – echt – eerlijk – transparant – diervriendelijk – energiezuinig – biodivers – rijke bodems

Inspiratie als voedingsbron
Biologische landbouw en voeding is onderscheidend omdat er vier principes aan ten grondslag liggen:

- Principe van zorg
- Principe van gezondheid
- Principe van ecologie
- Principe van eerlijkheid

Deze vier principes zijn al lang geleden door IFOAM, de wereldwijde organisatie van de biologische beweging, vastgelegd en vormen voor veel bedrijven nog steeds de inspiratiebron voor innovaties en verdere ontwikkeling. Veel bedrijven in de biologische sector zijn waarden gedreven.

De principes staan ook aan de basis van de EU wetgeving, maar niet alle principes zijn in wetgeving vastgelegd. Ook nieuwe duurzaamheidsthema’s, zoals energie, logistiek en verpakkingen zijn niet opgenomen in de wetgeving, terwijl zij wel deel uitmaken van de principes. De biologische sector wil zich de komende jaren verder ontwikkelen en sluit daarbij nadrukkelijk aan bij gelijksoortige ontwikkelingen in belangrijke biologische gidslanden als Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, de Scandinavische landen, Frankrijk en het VK.

Missie Biologische landbouw en voeding
Biologische landbouw en voeding is integraal en meetbaar duurzaam, en voorziet in de behoeften van een groeiende groep consumenten die duurzaam, lekker en natuurlijk gezond wil eten.

BIO-2020 ambitie
Met het tot stand komen van de EU wetgeving voor biologische landbouw en voeding, de enorme marktgroei die biologisch wereldwijd doormaakt en de opmars van duurzaamheidsthema’s in de hele agrofood, heeft de biologische ketenorganisatie Bionext met het bedrijfsleven een aanscherping gemaakt van de ambities voor de komende zeven jaar. Deze ambitie noemen we BIO-2020.

BIO-2020 is de ambitie om de beste prestatie te leveren op de duurzame tienkamp, van biodiversiteit tot dierenwelzijn, van efficiënt gebruik van inputs tot gezonde bodems, van pure voeding tot verbonden consumenten. In 2020 wil de biologische sector verenigd in Bionext de ambities gerealiseerd hebben. Vertrouwen van de consument staat centraal in de ambitie van de biologische landbouw en voeding. De consument is op zoek naar duurzame waarden als eerlijkheid, transparantie, zorg voor de omgeving en diervriendelijkheid. Deze waarden, gebaseerd op de vier IFOAM EU basisprincipes (ecologie, eerlijkheid, zorg en gezondheid), zijn het vertrekpunt van de biologische landbouw en voeding en vormen het richtpunt voor de verdere groei, innovaties en ontwikkeling. De consument wordt nadrukkelijk betrokken om mede richting te geven aan de verdere ontwikkeling van biologisch.

Bionext werkt nauw samen met Stichting EKO om de innovatie- en verduurzamingsambities meetbaar en transparant te maken met behulp van het EKO-keurmerk.

Voorbeelden van kwaliteitsprojecten die in 2018 uitgevoerd zijn door Bionext voor de verdere innovatie en verduurzaming van de biologische landbouw en voeding:

- LNV Verbetering kringloopsluiting
- LNV Biologisch IPM systeem
- LNV Middelengebruik dierlijke sector
- Stimuleren gebruik biologisch zaad in de EU (Liveseed)
- Actie Hart voor biodiversiteit

Naast de belangrijke inhoudelijke groeiambitie, heeft Bionext als doelstelling dat de omzet van biologische voeding en de bio-export jaarlijks met 10% groeien. Groei draagt immers bij aan de gezonde sectorontwikkeling en de realisatie van de kwalitatieve doelen. De afgelopen jaren is deze doelstelling bereikt en is de biologische omzet ruim verdubbeld.

Als derde belangrijke doelstelling wil Bionext de synergie tussen de duurzame, biologische sector en de algemene duurzaamheidsontwikkeling in de agrofood sector versterken.

Bestuurssamenstelling
Stichting Bionext heeft een bestuurder (directeur) en een Raad van Toezicht, waaraan de bestuurder/directeur verantwoording verschuldigd is.

Directeur/Bestuurder: Michaël Wilde

Raad van Toezicht-leden:
Bas Rüter, voorzitter
Arjan Nijdam
Jan Groen
Allard Bakker
IJsbrand Snoeij
Douwe Monsma

Beloningsbeleid

Bestuurder/directeur
Statuten artikel 6.7: “Voor zijn werkzaamheden ontvangt een directeur slechts op grond van een arbeidsrelatie met de stichting een vergoeding. De arbeidsvoorwaarden van deze directeur worden vastgesteld door de Raad van Toezicht en vastgelegd in een overeenkomst tussen de directeur en de stichting waarin diens arbeidsrelatie met de stichting is vastgelegd. Indien geen sprake is van een arbeidsrelatie met de stichting ontvangen directeurs als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een directeur kan recht hebben op vergoeding van de door hem in uitoefening van diens functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en kan voorts een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen ter zake van diens werkzaamheden voor de stichting.”

Raad van Toezicht
Statuten, art 9.9: “De leden van de Raad van Toezicht ontvangen in de hoedanigheid van lid van de Raad van Toezicht geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en voor door hen voor de stichting verrichte werkzaamheden.”

Beloningsbeleid medewerkers
Medewerkers worden individueel beloond voor hun werkzaamheden. De Raad van Toezicht stelt het beloningsbeleid, de hoogte van de directiebeloning uit arbeidsrelatie en de hoogte van andere beloningscomponenten vast. De directiebeloning is overeenkomstig het arbeidsvoorwaardenreglement en beloningssysteem/salarisgebouw dat voor al de medewerkers geldt. Stichting Bionext kent geen bonusregeling, dertiende maand of eindejaarsuitkeringen en stelt geen leaseauto’s ter beschikking.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Bionext Jaarverslag 2018.
Bionext jaarrekening 2018.