Nieuws

Aan de slag voor het Landbouwakkoord

21-02-23 15:08

Op woensdag 5 oktober 2022 presenteerde Johan Remkes zijn eindrapport “Wat wel kan”, over de stikstofproblematiek. Een belangrijke aanbeveling was om in goede dialoog met de sector te komen tot een concreet toekomstplan, bij voorkeur in de vorm van een Landbouwakkoord. Inmiddels wordt er al een aantal weken ‘achter de schermen’ door maar liefst 52(!) partijen hard gewerkt aan dit Landbouwakkoord. Biohuis zit met 8 andere partijen aan de hoofdtafel. Daarnaast leveren onder andere Bionext, BioPlant, Natuurweide, VBV en VBP hun bijdragen via de sectortafels.

Waarom een Landbouwakkoord?
Minister Adema (LNV) heeft dit jaar diverse landbouw- en natuurorganisaties uitgenodigd om ‘aan tafel te gaan’ en keuzes te maken over het toekomstperspectief voor boeren in 2040 en de ondersteuning die hiervoor nodig is. Het uitgangspunt is om alle opgaves voor de landbouw in een keer aan te pakken, zodat boeren met duidelijkheid en zekerheid een toekomstplan kunnen maken. En zodat er invulling gegeven kan worden aan de doelen op het gebied van natuur, klimaat en water. Tegelijkertijd moet ook een begin worden gemaakt met het herstellen van vertrouwen tussen agrarische sector en overheid. Overheid, keten en consument moeten de boer helpen om duurzamer te produceren. Dat zijn de uitgangspunten voor het Landbouwakkoord. Door het Landbouwakkoord wordt ook duidelijk welke extra middelen uit het Transitiefonds nodig zijn voor de transitie van de landbouwsector.

Aan tafel
Maar hoe komt zo’n Landbouwakkoord nou tot stand? Deelnemers overleggen aan een hoofdtafel en deeltafels, waar ze onderdelen van het akkoord bespreken. Biohuis vertegenwoordigt de biologische sector aan de hoofdtafel. Samen met nog drie boerenorganisaties (NAJK, LTO en Agractie) wordt er de afgelopen én aankomende weken intensief gewerkt om de belangen van de biologische boeren en bijbehorende ketens te behartigen.

Bionext is samen met de bio-boeren vereniging wekelijks aangesloten bij de sectortafels Melkvee, Akkerbouw, Pluimvee en Varkens. In het kader van de korte keten schuiven de vertegenwoordigers van het Groenboerenplan aan de sectortafel Overig.

Laurens (verenigingsmanager Biohuis en Belangenbehartiger Bionext): “De inzet van het Landbouwakkoord is hoog. We zijn inmiddels halverwege het proces dat eind april tot een breed gedragen landbouwakkoord moet leiden. Onze collega’s en boerenbestuurders werken keihard om de sterke en ontwikkel punten van de biologische landbouw naar voren te brengen. Dit proces vraagt veel tijd van onze boerenbestuurders die dit doen naast hun boerenbedrijf. Onze indruk is dat andere partijen daar tot op heden voor open staan. Wij houden vast aan ons wettelijk geborgde systeem dat is gebouwd op de 4 uitgangspunten van IFOAM (Zorg, Ecologie, Gezondheid en Eerlijkheid). Dit kan in de keten, richting de consument, voor de huidige en toekomstige bio-boer en voor de samenleving een oplossingsrichting bieden.

Onze inzet:
1. Zet in op biologische landbouw als volwaardig eigen ontwikkelspoor
2. Juridische en economische zekerheid voor de huidige én toekomstige bio-boer

De aankomende weken zullen we praten over grond & ruimte, innovatie en kennisontwikkeling, ecosysteemdiensten, markt en keten-afspraken, juridische borging en bedrijfsopvolging. Afspraken over deze onderwerpen kunnen verstrekkende gevolgen voor biologische boeren hebben. Ook gaan we bespreken hoe we het Landbouwakkoord kunnen borgen.


vind-ik-leuk(s)