Nieuws

Reactie Bionext op WUR-rapport 'Het perspectief van biologische landbouw'

01-06-23 16:49

Met het kopen van biologische producten helpt de consument de boer om bij te dragen aan de transitie van de landbouw. Dat is de conclusie van Bionext op basis van het vandaag gepubliceerde onderzoek van de WUR “Het perspectief van biologische landbouw”. In een tijd dat er aan perspectief wordt gewerkt in de vorm van het Convenant dierwaardige veehouderij en het Landbouwakkoord, omarmt Bionext dit rapport. In dit onderzoek is gekeken hoe biologische melkveehouders en akkerbouwers presteren op gebied van klimaat, stikstof, waterkwaliteit en dierenwelzijn. Michael Wilde: “Wij zijn heel blij dat de Wageningen Universiteit juist nu met dit stevige onderzoek naar buiten komt en laat zien welke flinke bijdrage onze sector kan leveren.”

Wat staat er in het rapport
Het vergroten van het areaal biologische akkerbouw en biologische melkveehouderij draagt bij aan een kleinere uitstoot van broeikasgassen in Nederland van zowel akkerbouw/vollegrondsgroente teelt als melkveehouderij in Nederland uitgedrukt in Mton CO2eq per jaar. Ook draagt het bij aan het versterken van de natuur in Nederland. Dit komt door minder nitraatuitspoeling en minder ammoniakemissie (uitgedrukt in kton NH3 emissie per jaar) en meer biodiversiteit op de bedrijven.

De onderzoekers spreken daarnaast de verwachting uit dat biologische veehouderij bijdraagt aan het doel van een dierwaardige veehouderij. Maar geven daarbij ook aan dat hier de concrete onderbouwing niet te geven is vanuit huidig onderzoek. Wat Bionext betreft is hier een goede link te leggen met de Kennisagenda biologisch die het Ministerie van LNV nu aan het opstellen is.

Het onderzoek benoemt ook een aantal ontwikkel- en aandachtspunten: de groei van de consumptie van biologische producten, beschikbaarheid van grond, een mogelijk tekort aan biologische mest & krachtvoer en de beschikbaarheid van arbeid voor onkruidbestrijding. Dit zijn herkenbare punten die laten zien dat ook de biologische sector nog een aantal stevige uitdagingen op haar pad heeft. Michael Wilde: “Om de potentie van biologische landbouw volledig te benutten, en de uitdagingen het hoofd te bieden, zullen we allemaal flink aan de slag moeten. Dit onderzoek rechtvaardigt een stevige inzet vanuit de overheid en ketenpartijen op een ambitieuze biologische groei.”

Lees het rapport “Het perspectief van biologisch” hier

vind-ik-leuk(s)