Naar content
Image
Terug

Manifest ‘Organische stof: leven in de Nederlandse bodem’

Manifest ‘Organische stof: leven in de Nederlandse bodem’

27 okt 2016 Redactie Bionext

Op 26 oktober heeft Bionext samen met 28 andere organisaties het manifest ‘Organische stof: leven in de Nederlandse bodem’ aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer. Dit gebeurde net voor het Ronde Tafelgesprek organische stof en bodemvruchtbaarheid, waar Bionext ook een inbreng leverde. We roepen de Nederlandse politiek op het 6de Actieprogramma Nitraatrichtlijn te benutten om de positie van organische stof in de Nederlandse meststoffenregelgeving te verbeteren. Deze verbetering moet recht doen aan het belang van organische stof voor de bodemvruchtbaarheid, de biodiversiteit, het klimaat en de circulaire economie. 

Organische stof in de bodem is van onschatbare waarde voor de bodemvruchtbaarheid, de biodiversiteit en voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. De gehalten organische stof in de Nederlandse bodem staan echter onder druk. In de huidige meststoffenregelgeving ligt de focus op het terugdringen van emissies van stikstof en fosfaat. Daardoor is het moeilijk voldoende organische stof aan te voeren en te komen tot integraal duurzaam bodembeheer.

De manifestpartners vragen het Nederlandse parlement om een aantal stappen te nemen zoals het aanpassen van de meststoffenregelgeving en het mogelijk maken van maatwerk in mestbeleid, beide passend binnen de milieukundige kaders. Daarnaast zijn er aanbevelingen om de toepassingsmogelijkheden voor organische bodemverbeteraars uit reststromen te verbeteren, het ‘4 ‰ Initiative’ uit te voeren in Nederland, betere prikkels te geven voor goed organische stofbeheer door agrariërs en duurzaam bodembeheer en goed organische stofbeheer als voorwaarde op te nemen in kortlopende pacht- en grondtransacties. Bovendien vragen zij om het faciliteren van kennisontwikkeling over organische stof in de bodem bij belanghebbenden.

Ondertekenaars van het manifest zijn: Biohuis, Bionext, BoerenNatuur.nl, Brabantse Milieufederatie, Brancheorganisatie Akkerbouw, BVOR, CZAV, Dutch Biorefinery Cluster, FNLI, GroentenFruit Huis, LandschappenNL, Louis Bolk Instituut, LTO Nederland, Meststoffen Nederland, MVO Nederland, Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, NAV, NIOO-KNAW, Nevedi, NMI, Nutriëntenplatform, Rabobank, Food & Agri, Stichting Veldleeuwerik, Suiker Unie, Ulebelt namens coöperatie van buurtcompostinitiatieven, Urgenda, Vereniging Afvalbedrijven en De Waard Eetbaar Landschap.

0


0 Reacties Reactie toevoegen