Naar content
Image
Terug

Emissie van fijn stof en ammoniak

Emissie van fijn stof en ammoniak

23 feb 2017 Redactie Bionext

De biologische pluimveehouderij is tot dusver vrijgesteld van verplichte wettelijke maatregelen voor emissie reductie van ammoniak en fijn stof. Deze vrijstelling heeft o.a. te maken met de kleinschaligheid waardoor enerzijds de totale emissie van bedrijven lager is en anderzijds investeringen in emissiereductie minder rendabel zijn.  

Recente onderzoeksresultaten van RIVM hebben laten zien dat uitstoot van fijn stof uit pluimveebedrijven effect heeft op de volksgezondheid van de omwonenden. De overheid heeft naar aanleiding daarvan afspraken gemaakt met de pluimveesector over de reductie van fijn stof emissie in de komende jaren. Hierbij wordt ook gekeken naar de biologische pluimveehouderij. Een vrijstelling ‘zonder meer’ is niet langer aan de orde. Dat geldt dan ook voor ammoniak, dat in dit kader als een secundaire bron van fijn stof wordt gezien. 

Voor de biologische sector is het van belang om haar imago op dit vlak schoon te houden. En mede gezien haar groei, vindt de biologische pluimveesector dat ze hierin haar verantwoordelijkheid dient te nemen. 

Mogelijke reductiemaatregelen moeten beoordeeld worden tegen de omvang van het probleem. 
Wat dat betreft zijn er zijn, zeker t.a.v. (primair) fijn stof,  nog veel vragen over emissie van biologische pluimveebedrijven. Zowel over de mate van als de soort fijn stof alsook het effect van de uitloop.

Op deze vragen zoekt Bionext samen met de BPV antwoorden. En op grond van deze antwoorden praktische oplossingen binnen de biologische bedrijfsvoering waarmee eventuele emissie problemen kunnen worden aangepakt.

Bionext en BPV hebben deze vragen onlangs met het ministerie van EZ en het ministerie van Infrastructuur en Milieu besproken. In de komende tijd vindt hierover afstemming plaats met onderzoekers van Wageningen UR.

0


0 Reacties Reactie toevoegen