Naar content
Image
Terug

Code groen voor de natuur!

Code groen voor de natuur!

26 okt 2017 Redactie Bionext

De discussie over de noodzakelijke transitie in de landbouw heeft een nieuwe dimensie gekregen. Het Duits-Nederlandse onderzoek naar de dramatische teruggang van de insectenpopulatie is ingeslagen als een bom. Alle duurzame bedoelingen van de afgelopen jaren ten spijt, holt de biodiversiteit achteruit. De natuurinclusieve biologische landbouw biedt wel oplossingen die het tij kunnen keren. De kosten efficiënte productiestroom moet omgebogen wordt naar maatschappelijke - en natuurinclusieve productie. Het initiatief van wetenschappers en natuurorganisaties voor een herstelplan biodiversiteit is een mooie start daarvan en de petitie Code rood voor de Natuur een goed signaal aan het nieuwe kabinet.

De gespannen verhouding tussen onze overproductieve landbouw en de noodzakelijke natuurinclusieve landbouw is deze weken beter zichtbaar dan ooit. De ene dag stemt het Europees Parlement voor een verbod op het meest gebruikte landbouwgif ter wereld, glyfosaat. De volgende dag besluit de Europese Commissie om glyfosaat weer voor vier jaar toe te staan, omdat de landbouwsector niet meer buiten het gif kan. Talloos onderzoek toont aan dat neonicotinoïden oorzaak zijn van de massale bijensterfte en toch worden deze gifstoffen nog altijd niet verboden. De gifspuit mag vol open blijven staan en bereikt soms ook de gewassen van de biologische buurman. Deze wordt meteen keihard gestraft met afkeuring van zijn producten, terwijl hij deze vervuiling niet veroorzaakt heeft. Biologische boeren gebruiken immers geen chemisch-synthetische gifstoffen. Maar ook zij krijgen – net als de insecten - de rekening gepresenteerd.

In het regeerakkoord zijn specifieke beleidsdoelen opgenomen voor biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en natuurinclusieve landbouw rond Natura 2000 gebieden. Zelfs eerlijke ketens is een nieuw beleidsdoel. Het regeerakkoord spreekt van ‘herstel en behoud’ van natuur en wil een deel van de intensieve dierhouderij saneren. Allemaal onderwerpen die in het DNA van de biologische landbouw zitten.  Maar tegelijkertijd stelt het regeerakkoord dat de sterke exportpositie van Nederland (2e ter wereld) beschermd moet worden: ‘Onze agro-foodsector kan een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame voedselvoorziening voor de groeiende wereldbevolking. Het beleid is er op gericht dit potentieel te benutten, binnen de geldende natuur- en milieunormen. Innovatie en ondernemerschap zijn daarbij cruciaal (…).’ De uitleg van deze passage bepaalt waar Nederland de komende jaren leidend in zal worden. Als de natuur- en milieunormen en herstel van natuur en andere maatschappelijke doelen centraal staan, dan kan Nederland met al haar kennis, innovatiekracht en efficiëntie leidend  worden in duurzaam efficiënte landbouw en voeding. Als export als doel op zich gesteld wordt, dan zal de balans makkelijk doorslaan naar kostenefficiënte productie waar natuur en milieu zich naar moeten schikken.

De hoogproductieve landbouw in Nederland (en de landen om ons heen) kan zo productief zijn omdat zij veel kosten gratis mag afwentelen op de samenleving: de afbraak van biodiversiteit, de sterfte van insecten, de vervuiling van oppervlakte en grondwater (wat de waterzuiveringsbedrijven tientallen miljoenen per jaar kost), de afbraak van bodemvruchtbaarheid en de versnelde uitstoot van CO2 door verdroging van veenweidegebieden zijn enkele voorbeelden. Om maar te zwijgen over de gezondheidsproblemen die door de miljardenkosten aan leefstijlziekten door de overconsumptie van kwaliteitsarme fastfood, koek, snoep, chips en dranken vol zout, suiker en vet.

De werkelijke transitie waar gidsland Nederland voor staat is de overgang van kostenefficiënte naar maatschappelijk verantwoorde landbouw en voeding. Deltawerken voor het herstel van de biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid, schoon water en schone lucht zijn hard nodig en daar sluit Bionext zich graag bij aan. Er is maar een instrument om die doelen te bereiken en dat is: de vervuiler betaalt.

Nu in actie komen?

Teken de petitie “Code rood voor de Natuur”  

 

Bavo van den Idsert

Directeur Bionext

0


0 Reacties Reactie toevoegen