Skip to Content
Image

Weidevogelsbescherming

De voortschrijdende mechanisatie en sterke opvoering van de productiviteit van de landbouw heeft met zich meegebracht, dat boeren met steeds grotere machines steeds vroeger het land op gaan. Weidevogels, zoals de kieviet, scholekster, grutto, tureluur en veldleeuwerik hebben hierdoor steeds minder tijd om hun eieren uit te broeden en hun jongen groot te brengen.

Weidevogels houden van een open landschap, met grote percelen vochtig grasland. Een landschap waar ze uitzicht hebben en achter elkaar aan kunnen jagen tijdens de balts. Bosschages en bomen zijn ongewenst in een weidevogellandschap, omdat dit roofdieren aantrekt zoals buizerds en vossen. Voor het overleven van de kuikens is het essentieel dat ze genoeg voedsel kunnen vinden en dat er altijd voldoende beschutte plekken zijn waar ze dekking kunnen zoeken.

Tips voor weidevogelbeheer:

- Neem contact op met een agrarische natuurvereniging (ANV) bij u in de buurt. Zij kunnen u meer vertellen over de verschillende beheerpakketten en subsidiemogelijkheden voor het beschermen van weidevogels.

- Zorg voor een kruidenrijke graslandvegetatie. Kruiden trekken insecten aan en bieden daarom volop voedsel aan vogels.

- Maai zo laat mogelijk en niet alles tegelijk. Maai gefaseerd zodat er het hele weidevogelseizoen een variatie is aan graslengten. Maaien in blokken verdient de voorkeur. Maai van binnen naar buiten zodat de kuikens nog kunnen vluchten.

- Zorg voor een natuurlijk waterpeilverloop; hoog in de winter en het voorjaar, laag in de zomer. Een hoge waterstand is vooral in het voorjaar van belang. Dit zorgt voor een rijk en voor de vogels bereikbaar bodemleven.

- Werk met mesttrappen. Als het land in fases wordt bemest, groeit het gras gefaseerd en kan er dus ook gevarieerd gemaaid worden.

- Bescherm nesten. Schakel vrijwilligers in die voor het maaien het perceel af zoeken op legsels en deze markeren. In weilanden waar vee loopt, kunnen nestbeschermers geplaatst worden. Dit zijn een soort 'kooitjes' waar de vogels zelf makkelijk in en uit kunnen, terwijl de koeien er niet op kunnen gaan staan.

- Breng hier en daar wapperende zakken of linten aan, voordat u gaat maaien. Dit verjaagt (oude en jonge) vogels van het perceel dat gemaaid moet worden.

Controleer de nesten van weidevogels niet te vaak. Looppaadjes en geursporen leiden roofdieren naar de nesten.

wist je dat..?!

Rond biologische bedrijven
25% meer vogels en 3 maal zoveel
vlinders voorkomen?