Naar content
Image

Bescherming van akkervogels

Een ideaal akkervogel landschap kenmerkt zich door openheid en variatie in de vegetatie. Uitgestrekte velden met bloemrijke akkerranden, houtwallen, hier en daar een groepje bomen of struiken en een poel, zijn optimaal.

Sommige vogels houden van een open akkerlandschap. Voorbeelden daarvan zijn de grauwe kiekendief, veldleeuweriken en patrijzen. Vogels als de geelgors en kneu verblijven graag in hagen aan de rand van akkers. Voor alle akkervogels geldt dat ze het hele jaar door voedsel, broed en schuilplaatsen nodig hebben.

Voedseltekort en gebrek aan schuilplaatsen zijn er de oorzaak van dat veel vogels het einde van de winter niet halen. Veel akkers gaan kaal en zwart de winter in. Akkervogels hebben daar weinig te zoeken.

Uit onderzoek van de Vogelbescherming blijkt dat op biologische akkers gemiddeld niet meer vogels voorkomen dan op gangbare akkers. Dit komt vooral door de intensieve grondbewerking.

Tips voor akkervogel beheer

Algemeen
Neem contact op met een agrarische natuurvereniging (ANV) bij u in de buurt. Zij weten welke vogels  in uw regio voorkomen en kunnen u meer vertellen over geschikte maatregelen en eventuele subsidieregelingen.

Voedsel voor akkervogels
- Zorg voor een gezonde bodem met veel wormen en insecten.
- Laat na de oogst de graanstoppels zo lang mogelijk staan.
- Creëer winterveldjes; sla een rand of hoek van het perceel over bij de oogst en laat het gewas overwinteren als voer voor vogels.
- Laat braakland met onkruiden ongemoeid

Bescherm nesten en kuikens
- U kunt nesten beschermen door er boog omheen te maaien, eggen, ploegen of oogsten, door ze te verplaatsen of door er een metalen kooi overheen te plaatsen.
- Bij het verplaatsen van een nest met eieren kunt u het beste een nabijgelegen graspol of enkele akkerplanten mee verplaatsen. Vogels oriënteren zich hierop en als de planten meeverhuizen vinden ze de eieren sneller terug.
- Oogst van binnen naar buiten zodat eventueel aanwezige kuikens een ontsnappingskans hebben.
- Teel zomertarwe in plaats van wintertarwe. Zomertarwe komt later op. Dat is gunstig voor kieviten en veldleeuweriken die graag een nest maken in een laag gewas.

Leg akkerranden aan
- Akkerranden van minimaal negen tot twaalf meter breedte zijn nodig om akkervogels  het jaar rond voldoende beschutting en voedsel te bieden. Akkerranden kunnen op verschillende manieren worden ingericht. U kunt bijvoorbeeld de randen wel inzaaien (met graan) maar niet te oogsten of de randen inzaaien met een bloemrijk of kruidenrijk akkermengsel.
- Er zijn verschillende soorten mengsels die ook verschillende soorten vogels aantrekken. Bijvoorbeeld mengsels met eenjarige of meerjarige kruiden, met veel bloemen of juist met grassen en met wilde inheemse* of gekweekte uitheemse soorten. Het gebruik van inheemse soorten wordt aanbevolen.

* inheemse plantensoorten komen van nature in Nederland voor.

Meer informatie:
werkgroepgrauwekiekendief.nl
vogelbescherming.nl

wist je dat..?!

Rond biologische bedrijven
25% meer vogels en 3 maal zoveel
vlinders voorkomen?